DRJI, Citefactor, Journal TOC, Google Scholar

Vol 7, No 1 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Himanshu Kumar, Rakhi Agarwal, Shatakshi Singh
PDF
9-12
Sheetal Paresh Patel, Nisha Parmar, Kalpeshkumar C Nakarani, Disha Vadaliya, DVSS Ramavataram
PDF
13-20
Ananya Mishra, Divya Maheshwari, Shruti Gupta, Ratan K. Saha
PDF
21-26
Varsha Rani Gajamer, Ashish Kr. Singh, Nilu Pradhan, Jyotsna Kapil, Arunabha Sarkar, Hare Krishna Tiwari
PDF
32-41

Review Article

Anil Kumar, Deepak Chhabra
PDF
1-8
Yogesh S. Bahendwar, Dr.R.H. Talwekar
PDF
27-31
Amruthavalli GV, Aruna . V, Gayathri Rajagopal
PDF
42-44